પ્રશ્નોપનિષદ

Second Question, Verse 11-13

व्रात्यस्त्वं प्राणैकर्षरत्ता विश्वस्य सत्पतिः ।
वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्व नः ॥११॥

Vratyastvam pranaikarsaratta visvasya satpatih ।
Vayam adyasya datarah pita tvam matarisva nah ॥11॥

સ્વભાવથી તું શુદ્ધ, તને ના શુદ્ધ થવા સંસ્કાર ઘટે,
તું જ પવિત્ર બધાને કરતો, સર્વશ્રેષ્ઠ ઋષિ તું જ ખરે.
અમે તને ભોજન દેનારા, તું તેને ખાનાર ખરે,
સમસ્ત જગનો સ્વામી છે તું, પિતા સર્વનો તું જ ખરે. ॥૧૧॥
*
या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि ।
या च मनसि सन्तता शिवां तां कुरू मोत्क्रमीः ॥१२॥

Ya te tanurvaci pratisthita ya srotre ya cha chaksusi ।
Ya cha manasi santata sivam tam kuru motkramih ॥12॥

આંખ કાન ને વાણીમાં ને મનમાં તારું રૂપ રહ્યું,
તેને શાંત કરી દે, અમને યથાર્થ જ્ઞાન ખરે જ થયું ! ॥૧૨॥
*
प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम् ।
मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥१३॥

Pranasyedam vase sarvam tridive yat pratisthitam ।
Mateva putran raksasva shrischa prajnam cha vidhehi na iti ॥13॥

આ જગમાં જે જણાય છે ને પદાર્થ જે સ્વર્ગમહીં છે,
તે સૌ પદાર્થ પ્રાણદેવ, છે તુજને અધીન સર્વપણે;
માતા જેમ અમારી તું કર રક્ષા, તેજ અમોને દે,
કાર્યશક્તિ દે, જ્ઞાન વળી દે, પ્રાણ, અમોને જીવન દે. ॥૧૩॥
*
બીજો પ્રશ્ન સમાપ્ત
Iti prasnopanisadi dvitiyah prasnah ॥

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.