ઐતરેય ઉપનિષદ

શાંતિપાઠ

वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि ॥
वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान्
संदधाम्यृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ॥
तन्मामवतु तद्वक्तारमवत्ववतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥
ॐ शांतिः । शांतिः । शांतिः ॥
*
om van me manasi pratishthita,
mano me vachi pratisthitam aviravirma edhi
vedasya ma anisthah, shrutam me ma prahasih,
anen adhiten ahoratra nsandadhamritam vadishyami,
satyam vadishyami, tanmamatatu tadvaktaramavatu
avatu mamavatu vaktaram-avatu vaktaram
aum shantih shantih shantih ॥
*
શાંતિપાઠ

વાણી મારી મનમાં સ્થિત હો, મન ને વાણીમાં સ્થિત હો,
જેને માનું સત્ય તે વદું, મન ને વાણી એક બનો.
તેજરૂપ હે પરમાત્મા, હો પ્રકટ તમે મારે માટે,
ઓ મન વાણી મારાં, લાવો વેદજ્ઞાન મારે માટે.

સાંભળેલ ને મેળવેલ જે જ્ઞાન તે મને છોડે ના,
દિવસરાતની ખબર પડે ના બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં.
શ્રેષ્ઠ સદા બોલીશ, સત્ય ને હમેશાં હું વદવાનો;
મારા ને મારા ગુરૂવરના રક્ષક પ્રભુ હમેંશા હો !

ૐ શાંતિઃ । શાંતિઃ । શાંતિઃ ॥

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.