પ્રશ્નોપનિષદ

First Question, Verse 04-06

तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत
स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते ।
रयिं च प्रणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥४॥

tasmai sa hovacha prajakamo vai prajapatih sa tapo'tapyata
sa tapastaptva sa mithunam utpadayate ।
rayim cha pranam chetyetau me bahudha prajah karisyata iti ॥ 4॥

પિપ્પલાદ ઋષિ કહે છે
મહર્ષિ બોલ્યા, સૃષ્ટિ તણા સ્વામીને પરમાત્મા કે’છે,
સંકલ્પરૂપી તપથી સારી સૃષ્ટિ રચી છે આ તેણે;
રયિ પ્રાણ કે શક્તિતત્વને તેણે પ્હેલાં પ્રકટ કર્યાં,
બંને જેથી મળી રચી લે બહુરૂપી તે સૃષ્ટિ આ. ॥૪॥
*
आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्
सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥५॥

Adityo ha vai prano rayireva chandrama rayirva etat
sarvam yanmurtam chamurtam cha tasmanmurtireva rayih ॥ 5॥

પ્રાણતત્વ છે સૂર્ય, સૂર્યથી પોષણ જીવનું થાયે છે,
ચંદ્ર ગણી લો રયિને, તેથી સ્થૂલ તત્વ પોષાયે છે;
પંચભૂત છે સ્વરૂપ રયિનું, પ્રાણ જીવની શક્તિ છે,
તે બંનેથી જગત બન્યું છે, એ વાત થઈ નક્કી છે. ॥૫॥
*
अथादित्य उदयन्यत्प्राचीं दिशं प्रविशति
तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते ।
यद्दक्षिणां यत् प्रतीचीं यदुदीचीं
यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरा दिशो यत् सर्वं प्रकाशयति
तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते ॥६॥

ath aditya udayanyatprachim disam pravisati
tena prachyan pranan rashmisu sannidhatte |
yaddaksinam yat pratichim yadudichim
yadadho yadurdhvam yadantara diso yat sarvam prakashayati
tena sarvan pranan rasmisu sannidhatte ॥ 6॥

રાત જાય ને પૂર્વ દિશામાં સૂર્ય ઉગી આવે જ્યારે,
ત્યાંના જીવોના અંતરમાં જીવન આવે છે ત્યારે;
એ જ પ્રમાણે જ્યાં જ્યાં તેનો પ્રકાશ જગમાં વ્યાપે છે,
ત્યાં ત્યાં પ્રાણ બનીને સૂરજ જીવન સૌને આપે છે. ॥૬॥

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.