પ્રશ્નોપનિષદ

First Question, Verse 07-09

स एष वैश्वानरो विश्वरुपः प्राणोऽग्निरुदयते ।
तदेतदृचाऽभ्युक्तम् ॥७॥

Sa esa vaisvanaro visvarupah prano'gni rudayate ।
Tadetadrcha'bhyuktam ॥7॥

જીવમાત્રના શરીરમાં જે જઠરાગ્નિ રૂપે રે’છે,
પ્રાણ થઈને રે’છે, તે પણ સ્વરૂપ સૂર્યનું છે સાચે. ॥૭॥
*
विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम् ।
सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ॥८॥

Visvarupam harinam jatavedasam
Parayanam jyotirekam tapantam ।
Sahastra rasmih satadha vartamanah
Pranah prajanam udayatyesa suryah ॥ 8॥

પ્રકાશનું છે કેન્દ્ર સૂર્ય તે, સૌનો છે આધાર ખરે,
સર્વજ્ઞ અને તપેલ છે તે, જોટો તેનો ના જ જડે;
હજારને તે સહાય કરતો, હજાર કિરણો ઢાળે છે,
જીવોનો છે પ્રાણ સૂર્ય તે, જુઓ હમેશ પ્રકાશ છે. ॥૮॥
*
બાર માસવાળો કાલ - સંવત્સર


संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च ।
तद्ये ह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते ।
त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेत ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते ।
एष ह वै रयिर्यः पितृयाणः ॥९॥

Samvatsaro vai prajapatistasyayane daksinam cottaram cha ।
Tadye ha vai tadistapurte krtamityupasate
te chandramasameva Lokamabhijayante ।
Ta eva punaravartante tasmadeta rsayah
Prajakama daksinam pratipadyante ।
Esa ha vai rayiryah Pitryanah ॥9॥

સંવત્સર છે સ્વરૂપ પ્રભુનું, બે છે તેનાં અયન કહ્યાં,
ઉત્તર દક્ષિણ, પ્રાણ અને રયિનાં છે બંને રૂપ કહ્યાં;
સકામ ભાવે ભોગ્ય વસ્તુને માટે તપને જે કરતા,
ચંદ્રલોકમાં જાય તે બધા ગણાય છે દક્ષિણપથના.
પિતૃયાણ આ માર્ગ કહ્યો છે ત્યાંથી જન્મ ફરી થાયે,
રયિનું છે તે રૂપ, કામનાવાળા ઋષિઓ ત્યાં જાયે. ॥૯॥

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.