જેવાં છે તેવા

તમે સુંદર છો કે અસુંદર, સુરૂપ કે કુરૂપ તેનો વિચાર મેં કદીયે નથી કર્યો. જેવાં છો તેવા મને ગમી ગયાં છો. મારી આંખ ને મારા અનુરાગથી આપ્લાવિત અંતરમાં વસી ગયાં છો ને હું તમને સુરૂપ ને સુંદર સમજું છું. જેવાં છો તેવાં તમને ચાહું છું ને મારાં માનું છું.

તમે સર્વગુણ સંપન્ન છો કે ગુણાતીત, સગુણ, નિર્ગુણ અથવા અલ્પ ગુણવાળાં, તેની ચિંતા મેં નથી કરી. જેવા છો તેવાં મને ગમી ગયા છો. મારી આંખ ને મારા અનુરાગથી આપ્લાવિત અંતરમાં વસી ગયા છો; ને હું તમને સર્વ ગુણ તથા શીલના સમુચ્ચયરૂપ ને સર્વ કાંઈ સમજું છું. જેવાં છો તેવાં તમને ચાહું છું ને મારા માનું છું.

તમે જ્ઞાન તથા શક્તિની સીમારૂપ છો કે અશક્તિમાન અને અલ્પજ્ઞ, એની આશંકા મને નથી થઈ. જેવા છો તેવાં મને ગમી ગયાં છો. મારી આંખ ને મારા અનુરાગથી આપ્લાવિત અંતરમાં વસી ગયાં છો; ને હું તમને સંપૂર્ણ શક્તિ ને સર્વોતમ જ્ઞાનના સારરૂપ સમજું છું. જેવાં છો તેવાં તમને ચાહું છું ને મારાં માનું છું.

તમારામાં જે કાંઈ છે ને હશે તે સઘળા સાથે હું તમને પ્રેમ કરું છું, ને કરીશ; વળગી રહ્યો છું ને વળગી રહીશ; ભજું છું ને ભજીશ; અથવા જપું છું ને જપીશ. તમારા સર્વવિધ સ્વરૂપમાં તમે મારાં છો, ને મારાં જ રહેવાના છો. જેવાં છો તેવાં તમને ચાહું છું ને મારા માનું છું.

- શ્રી યોગેશ્વરજી

*  *  *

आप सुंदर हो अथवा असुंदर, सुरूप अथवा कुरूप, उसका विचार मैंने कभी भी नहीं किया । जैसे भी हो, वैसे आप मुझे पसंद हो । मेरी आँख में और अनुराग से आप्लावित अंतर में आप बस चुके हो; मैं आपको सुंदर और सुरूप समझता हूँ । जैसे भी हो, वैसे आपको चाहता हूँ और अपना मानता हूँ ।

आप सर्वगुणसंपन्न हो अथवा गुणातीत; सगुण, निर्गुण अथवा अल्पगुणयुक्त; इसकी चिंता मैंने नहीं की । जैसे हो, वैसे आप मुझे पसंद आ गये हो; मेरी आँख में और अनुराग से आप्लावित अंतर में विराज चुके हो, और मैं आपको सर्वगुण और शील के समुच्चयरूप और सब कुछ समझता हूँ । जैसे हो, वैसे चाहता हूँ और अपना मानता हूँ ।

आप ज्ञान और शक्ति के सीमारूप हो अथवा अशक्तिमान और अल्पज्ञ; इसकी आशंका मुझे नहीं हुई । जैसे हो, वैसे आप मुझे पसंद आ गये हो; मेरी आँख में और अनुराग से आप्लावित अंतर में बस गये हो; और मैं आपको संपूर्ण शक्ति तथा सर्वोत्तम ज्ञान के साररूप समझता हूँ । जैसे हो, वैसे चाहता और अपना मानता हूँ ।

आपमें जो कुछ है और होगा, उन सबके साथ प्रेम करता हूँ और करूँगा; चिपककर बैठा हूँ और बैठा रहूँगा; भजता हूँ और भजूँगा; जपता हूँ और जपूँगा । आपके सर्वविध स्वरूप में आप मेरे हो और मेरे ही रहनेवाले हो । जैसे हो, वैसे आपको चाहता हूँ, अपना मानता हूँ ।

Add comment

Security code
Refresh

Today's Quote

Keep your face to the sunshine, and you cannot see the shadow.
- Helen Keller

prabhu-handwriting

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.